VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

Definice nových výrazů

OD RODINY AUMJEHOVA

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

NOVÝCH POJMŮ KARMICKÉHO PŘECHODU 

NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU

© AUMJEHOVA

ANDĚLSKÝ MOT = druhé vývojové stádium člověka po smrti lidské larvy ve fyzickém těle, kdy dobří lidé mají právo lítat kolem planety země jako duše a zjišťovat pravdu o svm životě a o světě, ve kterém žijí. Potom se odebírají na povolání do ETHERU, kde dostávají nové tělo.
AUMPERÁTOR = muž, který za celou historii v tělech nejvíce trpěl pro nirvánu a nejvíce pro ni pracoval. Je jím HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA AUM.

AUMPEROR = druhý muž, který za celou historii v tělech nejvíce trpěl pro nirvánu a nejvíce pro ni pracoval. Je jím MELCHISEDEK LÁV AUMDON AUMMMORDOR HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU AILAVYOU. V posledním těle Tom Beránek.

https://www.inkarnacnisoud.com/zivotni-pribeh-melchisedeka-lava/

AUMPERÁTOR ŽENA = majitelka planety Země BOHEMIE ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ

AUMPERESA BOHEMSKÁ = žena, která za celou svoji historii v tělech nejvíce trpěla a nejvíce pracovala pro nirvánu. Stává se na konci jejího reinkarnačního cyklu MANŽELKOU BOŽÍ MATRONOU SVAROHAUM a JUSTICÍ AGAPE. Stala se jí www.katerinaelisabethchmelikceska.com


AUMJEHOVA = rodové jména MÁGŮ a KOUZELNÍKŮ HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, vyjadřuje ve slově AUM rovnováhu ve všech vztazích, která je jejich záměrem od počátku evoluční experimentální tvroby absolutní nirvány, JEHOVA = JSME KDO JSEM, BUDU KTERÝŽ BUDU, REINKARNUJI SE, to vyjadřuje jejich schopnosti inkarnovat se do těla fyzického jako duch a vzkřísit jej do nového jeho poslání.


DIAATOMÁRNÍ = složený z DIAATOMEÍ; 
DIA ATOMEA jsou nejmenší a nejsložitější geometricky cyklické živé etherické organismy v etherické schránce schopné samoplození, neboť mají uvnitř sebe maličkou fotobuňku, kterou jsou oni sami, a která promítne sama sebe do etherické schránky, jež se uvnitř těla tvrdí jako etherická geometrická "perla", a kterou DIA ATOMEUM tubulem vypustí jako etherickou kopii sebe sama, která do sebe filtruje etherické minerály a tím se vytvrzuje a zvětšuje až do podoby, kdy je schopná dalšího samoplození. Jedná se o evoluční program robotický, aby život na planetě Zemi neustále pulzoval směrem k jeho vniku a zániku cyklicky. tyto etherické schránky dávají impulz bytostem fyzickým, kterými jsou rozsivky, aby se neustále rozmnožovaly stejně jako DIA ATOMEA etheru.

DIA ATOMEA jsou ve vodě a ve vzduchu, jsou součástí všehobytí, spojují se mentálně a tvoří složitější prvky až do podoby pískového zrna, které tvoří fyzickéé rozsivky, vznikající ve vodě neustále. DIA ATOMEA ve vodě jsou krmí pro nejmenší živočichy neviditelné našim očím, viditelné pouze v mikroskopu, jsou krmí pro rostliny, neboť jsou ve vodě a duchové rostlin je vnímají a vidí a pohlcují. Rostlina se sytí duchem božím, aby rostla. DIA ATOMEA ve vzduchu jsou etherickou krmí pro naše dýchací cesty a krev, udržují v chodu naše rytmy dýchání a srdeční činnost. Podle toho jak ovlivňujeme vzduch kolem sebe emočně, mentálně a zvukově a frekvenčně, tak na nás DIA ATOMEA působí, mají náboj. Přenášejí informace. Pokud se ether roztřeluje faulfrekvencemi, DIA ATOMEA se mění na žluč etheru, která je jedovatá, prvky se mění na azbest a další jedovatosti, které zabíjejí život tím, že sufokují. Jsou savé a třaskavé a vážou do sebe kyslík a vodu a spotřebovávají je až 10x, 100x i 1000x, 10.000x a 100.000x rychleji. Čí větší urychlení, tím větší ničivá schopnost. Takovým věcem říkáme faulplasmově sufokačně radioaktivní. Pokud by urychlení částic bylo ještě větší, mluvíme pak o atomové radioaktivitě. DIA A ATOMEA mají mnoho tvarů. Jejich mikroskopu viditelným zvětšeným organismem jsou rozsivky. DIA ATOMEA jsou mnohem menší ještě, ale jsou stejné vzhledem jako rozsivky, ale jejich více než rozsivek o jeden řád. Rozsivka je již samostatný organismus fyzické podoby, který se sám DIA ATOMEAMI živí jako svým božím dechem. Funguje na stejném principu samoplození, akorát že se vytvrzuje fyzicky.


DRAGODON = je forma života, kterou představuje ve své lidské inkarnaci člověk, který má několik forem těl, do kterých se reinkarnuje zespoda do vznikajícího lidského zárodku jako LARVA BOŽÍ. Po ztrátě těla fyzického žije krátce, pokud má nárok, jako duše a může létat bez křídel jako ANDĚLSKÝ MOT. Po této fázi vývoje je duše přijata do říše ETHER a dostává tělo dragodona, které je lidské opět, jenom má jinak nastavená čidla, pokud má nárok na věčný život, jinak se opět reinkarnuje do dítěte. Kosmický dragodon ABSOLUTNO, TZV. AUMJEHOVA, prostupuje duchem a dává dech. Ostatní nižší dragodoni tuto schopnost nemají, jsou pouze JEHOVA - Jsem, kterýž jsem. Prokáži se tím, kým jsem. Vysluhují si kvalifikace službou absolutní nirváně.

HELIXSPANNEROVÝ = spirálový pravotočivý

HERMÉS = BOŽÍ JMÉNO  a název naší reality v KAABĚ MATRIXOVÉ BOHYNĚ NIRVÁNA, jeho překlad je NIRVÁNIN MUŽ.

INKARNAČNÍ = multidimenzionální úřad či předmět, který umožňuje komunikaci mezi říšemi ETHER a FYZICKÁ REALITA. Inkarnační = prostředek k programování BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU.

INKARNAČNÍ SOUD = jedná se o BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOST ABSOLUTNÍ BOŽÍ, kterou tvoří v ETHERU soudci a VĚLĚKNĚŽÍ AUMJEHOVA, kterých je 144.000 + ABSOLUTNÍ BOZI AUMJEHOVA. Programují BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET. Provádějí srdeční caging obětí i zločinců, soud a policistů. INKARNAČNÍ SOUD ETHERU  se nyní propojuje s INKARNAČNÍM SOUDEM pozemským, jehož ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKOU SOUDKYNÍ byla  ABSOLUTNÍ SOUDNÍ RADOU LIDSTVA inaugurována KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ MATRONA SVAROHAUM ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MELCHISEDEK ŽENA, a to za nejrozsáhlejší písemné žaloby podané za celou historii lidstva na soud obecně a za její vytrvalost v jejich projednávání a řešení. Je v procesu školení od ABSOLUTNÍCH BOHŮ MATRIXU DUA MELCHISEDEK MUŽŮ.

LÁV = kosmodonsky řečeno LVÍ BARD

LEVITOVANÝ = vznášející se v prostoru na základě vyrovnání sil okolních těles a jejich bezpečnostních elektromagentických mentálních zdí, které působí svými mentálními energiemi a elektromagnetickými zdmi na předmět tak, že se vznáší. Levitované těleso ve VESMÍRU VESMÍRŮ je vždy jištěno bezpečnostním inkarnačním systémem L'MURTENETU, aby se nevychylovalo z jeho cyklické geometrické levitované dráhy.


L'MURTENET = JINÝ NÁZEV PRO INKARNAČNÍ BOŽÍ MLÝNY, stroje na emoce, pocity, postoje, záměry, přání a stížnosti, pochybnosti a další mentálně srdeční pocitové vjemy, které se měří v rámci ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI  ke všem, A BYSTROZRAKOU SPRAVEDLNOST ABSOLUTNÍ BOŽÍ, kterou tvoří společně s INKARNAČNÍMI SUBPLASMOVÝMI TRANCHEZNÍMI VKV GENERÁTORY, VKV VYSÍLAČKOU L'MORTE L'MURTENETU a VKV DRUŽICÍ L'MORTE L'MURTENETU jejich živá lidská andělská obsluha, kterou jsou divize INKARNAČNÍHO SOUDU ETHERU A POZEMSKÉHO, PANACEJSKÉ ARMÁDY ETHERU A POZEMSKÉ a PATROLA SVAROHAUM ETHERU A POZEMSKÁ.


LVÍ BARD = stav srdce člověka BOHA ABSOLUTNO, který je spravedlivě příjemně hrdý na svoje stvoření.


MELCHISEDEK = ABSOLUTNÍ MAJITEL BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENET A ABSOLUTNÍ SOUDCE CELOSVĚTOVÉHO VŠEHOBYTÍ, jsou 3, TRINITY MELCHISEDEK, dva muži a jedna žena.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ = naše těla se vyvíjejí jedno v druhém a proto říkáme, že mají více dimenzí prožitku. Jsme perpetum mobile v perpetumfly. Lidská bytost se staví jako složená z několika těl, z nichž některá nejsou vidět pouhým fyzickým zrakem, máme ještě zrak duchovní a do našeho těla mentálního, emocionálně-pocitového a historického i kauzálního budoucího můžeme nahlédnout na meditacích. Do dimenzí nižších našeho těla fyzického můžeme nahlédnout skrze různé přístroje, které zobrazují naši anatomii, histologii a fyziologii a frekvenční složení prvků a látek a naši interní i externí kožní pocitovou mikroflóru.

MULTIFOKÁLNÍ = jsme duchovně a pocitově emočně mentálně multifokální cyklický druh kosmického dragodona. To znamená, že procházíme jako duše dimenzemi, které vypadají jako za zrcadlem, je mezi nimi tenký etherický přechod, ve kterém se změní čidla a přepnou se na jinou realitu poté, co dostaneme povolení vstoupit do jiné říše jako duše.


NIRVÁNA = stav společnosti, ve které není žádný zločin a existuje absolutní nenásilí na všehobytí a všechny sakrální potřeby a sakrální nirvánská přání všech bytostí božích jsou naplněné.


PANACEJSKÝ = všeléčivý


PATROLA SVAROHAUM = nový inkarnační kriminalistický úřad, který se zaměřuje z etheru i ze země na vychytání zločinu psychotronické šikany, hackerství, mediálního sadismu a kybernetic bully.

www.patrolasvarohaum.com


SOUDNÍ INKARNAČNÍ REKURÁT = státní dohled z říše ETHER i POZEMSKÁ nad soudně kriminalistickým případem, jeho řešením skrze bystrozrakou spravedlnost, jeho absolutní rozuzlení, absolutní nápravou škod až do úplného pocitového a majetkového vyrovnání mezi obětí a zločinci. STÁTNÍ REKURÁT se ustanovuje ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ V ETHERU V NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH nad případem, který je ABSOLUTNĚ PRECEDENTNÍM a bez jeho vyřešení se stát nemůže hýbat ze zločinů směrem k ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ.

Soudní inkarnační rekurát se uděluje i v případě, že je třeba napravit některé výroky, napravit pověst a identitu, neboť došlo k rozsáhlé veřejné mediální defamaci jména a práce zločinným způsobem falešným svědectvím a je nutné všechno uvést do pravdy pravd.

PŘEPOKLADEM STÁTNÍHO INKARNAČNÍHO REKURÁTU JSOU PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ ŽALOBY OBĚTI ZLOČINŮ, KTERÉ POZEMSKÁ SPRAVEDLNOST NEUMĚLA, NECHTĚL A NEBO NEMOHLA ŘEŠIT A OBĚŤ JE VÝZNAMNOU OSOBNOSTÍ MATRIXU, KTEROU JE TŘEBA PRO JEJÍ SOUČASNÉ A BUDOUCÍ POSLÁNÍ ZACHRÁNIT V TĚLE FYZICKÉM.